Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Csiszár József utca 1.; levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 28.; cégjegyzékszám: 08-09-003476; adószám: 11128210-2-08; elektronikus elérhetőség: mtki@mtki.hu; honlap címe: https://www.mtki.hu; a webshop tekintetében: http://mtkiwebáruház.hu/hu (a továbbiakban: honlap)telefonszám: +36-96-215711; a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

1. Adatkezelés bemutatása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Az Adatkezelő magyar tejgazdaság szereplőit szolgálja, az országban egyedülálló módon alaptevékenységének tekinti a tejipari innováció teljes vertikumát: a kutatás-fejlesztést, a termékfejlesztést, a kísérleti gyártást, a korszerű és minőségi laboratóriumi szolgáltatást, a speciális élelmiszeripari összetevők és adalékanyagok forgalmazását. Adatkezelő adatkezelési folyamatai ennek megfelelően az alábbiak: honlapon történő regisztráció, mely Adatkezelő termékének vásárlásására irányuló első rendelés leadásával egyidejűleg tehető meg, honlapon webshop üzemeltetése és az Adatkezelő termékei megrendelésének teljesítése, ideértve az annak során felmerülő igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelési folyamatokat, a személyes adatkezeléssel érintettekkel való kapcsolattartás, a sütik honlapon történő alkalmazása, továbbá Adatkezelő jogi kötelezettségei körében a személyes adatkezeléssel érintettek panaszainak kivizsgálása és a bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése.

Az Adatkezelő adatkezelésének könnyebb áttekintése céljából az alábbiakban összefoglaló táblázatokat tesz közzé az egyes adatkezelési folyamatokról. Részletes tájékoztatást a teljes Adatkezelési Tájékoztató nyújt a személyes adatkezeléssel érintett számára.

Honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglalása

Adatkezelés célja: Honlapon történő regisztráció, felhasználói profil létrehozása: a személyes adatkezeléssel érintett regisztrációját Adatkezelő termékének vásárlásására irányuló első rendelés leadásával egyidejűleg, azzal együtt teheti meg.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre: Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett telefonszáma; Érintett jelszava; Érintett e-mail címe; Számlázási információk: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Érintett által rögzített jogi személy adószáma, kapcsolattartójának neve és telefonszáma; Számlázási információktól eltérő szállítási információk esetén: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Rendeléshez tett megjegyzés tartalma.

Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonása.

Adatfeldolgozók: Raab Computer KFT. (székhely: 9024 Győr, Mécs László u. 7) adatfeldolgozás célja: honlap üzemeltetése és karbantartása.

RÉCIA Dynamics Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. fszt.13.) adatfeldolgozás célja: analitikus és könyvelési adatok nyilvántartása, karbantartása.

Adatkezelő által nyújtott szoltáltatással, termékeinek megrendelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalása

Adatkezelés célja: Adatkezelő termékei Érintett általi megrendelésének teljesítése, az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi körülmény: a honlapon az Érintett általi regisztráció, felhasználói fiókba belépés, megrendelés, vételár megfizetésének teljesítése, termék szállítása, Érintett fogyasztói igényeinek érvényesítése.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és az Érintett (vásárló) közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Kezelt adatok köre: Megrendelés teljesítése során kezelt adatok:

Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett telefonszáma; Érintett jelszava; Érintett e-mail címe; Számlázási információk: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Érintett által rögzített jogi személy adószáma, kapcsolattartójának neve és telefonszáma; Számlázási információktól eltérő szállítási információk esetén: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Rendeléshez tett megjegyzés tartalma.

Érintett fogyasztói jogainak érvényesítése esetén kezelt adatok:

Elállás, jótállási igény vagy felmondás egyedi azonosítószáma; Elállás, jótállási igény, vagy felmondás előterjesztésének helye és ideje; Elállás, jótállási igény vagy felmondás előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Elállás, jótállási igény vagy felmondás tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Elállásra, jótállási igényre vagy felmondásra adott válasz; Termék lényeges adatai (méret, cikkszám, ár, megnevezés, mennyiség); Érintett neve; Érintett címe; Érintett telefonszáma; Számlaszám; Szállítólevél száma; Rendelésszám.

Adatkezelés időtartama: Szolgáltatás teljes időtartama és azt követő fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje: 5 év.

Adatfeldolgozók: Raab Computer KFT. (székhely: 9024 Győr, Mécs László u. 7) adatfeldolgozás célja: honlap üzemeltetése és karbantartása.

RÉCIA Dynamics Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. fszt.13.) adatfeldolgozás célja: analitikus és könyvelési adatok nyilvántartása, karbantartása.

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) adatfeldolgozás célja: Megrendelt termékek kézbesítése.

Adatkezelő sütikre vonatkozó adatkezelésének összefoglalása

Adatkezelés célja: Az Érintett honlapon folytatott böngészése preferenciáira, személyes beállításaira és azonosítására vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az Adatkezelő szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre: Az Adatkezelési Tájékoztató 8. pontja tartalmazza.

Adatkezelés időtartama: Amennyiben az Érintett a hozzájárulását megadta akkor a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartásra irányuló adatkezelés összefoglalása

Adatkezelés célja: Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Kezelt adatok köre: Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma.

Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt év.

Adatfeldolgozók: Raab Computer KFT. (székhely: 9024 Győr, Mécs László u. 7) adatfeldolgozás célja: analitikus adatok nyilvántartása.

Adatkezelő panaszkezelési célú adatkezelésének összefoglalása

Adatkezelés célja: Adatkezelő által az Érintett részéről benyújtott panasz kivizsgálása.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Kezelt adatok köre: Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma.

Adatkezelés időtartama: A kezelt adatokat – különösen az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát – az Adatkezelő öt évig [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés] köteles megőrizni.

Adatfeldolgozók: Raab Computer KFT. (székhely: 9024 Győr, Mécs László u. 7) adatfeldolgozás célja: analitikus adatok nyilvántartása.

Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése célú adatkezelésének összefoglalása

Adatkezelés célja: Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Kezelt adatok köre: Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő termékeinek értékesítésével szorosan összefüggően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, így az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni [Sztv. 169. § (2) bekezdés].

Adatfeldolgozók: RÉCIA Dynamics Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. fszt.13.) adatfeldolgozás célja: analitikus és könyvelési adatok nyilvántartása, karbantartása.

2. Érintett

Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak

– a honlapon regisztrálók;
– az Adatkezelő termékét megrendelők;
– az Adatkezelő által alkalmazott sütik címzettjei;
– az Adatkezelővel kapcsolatot tartók;
– Adatkezelő részére panaszt benyújtók
– (a továbbiakban együtt: Érintett).

3. A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől

– honlapon történő regisztráció;
– a termék megrendelése;
– a sütik alkalmazásának elfogadása;
– a kapcsolattartásra irányuló megkeresés;
– a panasz benyújtása
– során kapja meg.

4. Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

4.1. Az Adatkezelő honlapján történő regisztráció, felhasználói profil létrehozása céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama.

4.1.1. Adatkezelő által a honlapon történő regisztrálás, felhasználói profil létrehozása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.1.2. Az Adatkezelő honlapján történő regisztráció, felhasználói profil létrehozása céljából az alábbi adatokat kezeli:

Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett telefonszáma; Érintett jelszava; Érintett e-mail címe; Számlázási információk: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Érintett által rögzített jogi személy adószáma, kapcsolattartójának neve és telefonszáma; Számlázási információktól eltérő szállítási információk esetén: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Rendeléshez tett megjegyzés tartalma.

4.1.3. Az Érintett regisztrációját Adatkezelő termékének vásárlásására irányuló első rendelés leadásával egyidejűleg, azzal együtt teheti meg.

4.1.4. Az Adatkezelő honlapján történő regisztráció, felhasználói profil létrehozása céljából kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

4.2. Az Adatkezelő által nyújtott szoltáltatással, termékeinek megrendelése céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama.

4.2.1. Adatkezelő termékei Érintett általi megrendelésének teljesítése céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

4.2.2. Az Adatkezelő termékei megrendelésének teljesítése és az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi körülmény kezelése, így a honlapon az Érintett általi regisztráció, megrendelés, vételár megfizetésének teljesítése, termék szállítása, Érintett fogyasztói igényeinek érvényesítése, panaszának kivizsgálása céljából az alábbi adatokat kezeli:

Megrendelés teljesítése során kezelt adatok:

Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett telefonszáma; Érintett jelszava; Érintett e-mail címe; Számlázási információk: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Érintett által rögzített jogi személy adószáma, kapcsolattartójának neve és telefonszáma; Számlázási információktól eltérő szállítási információk esetén: Érintett teljes neve; Érintett címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó); Rendeléshez tett megjegyzés tartalma.

Érintett fogyasztói jogainak érvényesítése esetén kezelt adatok:

Elállás, jótállási igény vagy felmondás egyedi azonosítószáma; Elállás, jótállási igény, vagy felmondás előterjesztésének helye és ideje; Elállás, jótállási igény vagy felmondás előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Elállás, jótállási igény vagy felmondás tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Elállásra, jótállási igényre vagy felmondásra adott válasz; Termék lényeges adatai (méret, cikkszám, ár, megnevezés, mennyiség); Érintett neve; Érintett címe; Érintett telefonszáma; Számlaszám; Szállítólevél száma; Rendelésszám.

4.2.3. Az Adatkezelő a termékeinek megrendelése céljából kezelt adatokat az általa az Érintett irányában nyújtott szolgáltatás teljes időtartama alatt és azt követően a fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségi idő tekintetében öt évig kezeli.

4.3. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama.

4.3.1. Adatkezelő által az Érintettel történő kapcsolattartás céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.3.2. Adatkezelő az Érintett és ő közötte történő kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli: Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma; Érintett kapcsolattartási kezdeményezésének tárgya és kategóriája.

4.3.3. Adatkezelő a honlapon külön felületet biztosít az Érintett számára a kapcsolattartás megkönnyítése, hatékonyabbá tétele érdekében.

4.3.4. Adatkezelő az Érintett kapcsolattartás céljából kezelt adatait az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évszolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

4.4. Adatkezelő által az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama.

4.4.1. Adatkezelő által az Érintetti panasz kivizsgálása céljából az alábbi adatokat kezeli:

Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma;

4.4.2. Adatkezelőnek az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából történő adatkezelése során az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.

4.5. Az Adatkezelő által bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama.

4.5.1. Adatkezelő által bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése céljából az alábbi adatokat kezeli:

– termékeinek értékesítésével szorosan összefüggő könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok.

4.5.2. Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése céljából történő adatkezelése során a termékeinek értékesítésével szorosan összefüggő könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

5. Adatfeldolgozás

5.1. Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerződött partnerei  részére átadja adatfeldolgozásra.

5.2. A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

Raab Computer KFT. (székhely: 9024 Győr, Mécs László u. 7) adatfeldolgozás célja: honlap üzemeltetése és karbantartása.

RÉCIA Dynamics Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. fszt.13.) adatfeldolgozás célja: analitikus és könyvelési adatok nyilvántartása, karbantartása.

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) adatfeldolgozás célja: Megrendelt termékek kézbesítése.

6. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

6.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

6.2. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

6.3. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

6.4. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

6.5. Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

6.6. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

6.7. A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteken túl egyéb sütik, illetve webbug-ok letöltésére nem kerül sor.

6.8. Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési cél érdekében kezelt adatkezelési időtartamhoz igazodóan differenciált:

– a honlapon történő – Adatkezelő termékének vásárlására irányuló első rendelés leadásával egyidejűleg megteendő – regisztráció és a kapcsolattartás céljából az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ezek hiányában öt éves időtartamú adatkezelése során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelőnél kereskedelmi osztályvezető, raktárvezető, raktáros, termékmenedzser és a vezetői munkakört betöltők.

– az Adatkezelő a termékei Érintett általi megrendelésének teljesítése, az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt személyes adatok öt éves adatkezelési időtartama alatt az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak ügyvezető, gazdasági vezető, kereskedelmi osztályvezető, raktárvezető, raktáros, termékmenedzser munkakört betöltők.

– az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat tekintetében előírt nyolc éves adatkezelési időtartam alatt az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelőnél analitikus könyvelők, számviteli munkakört betöltők.

7. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

7.1. Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az mtki@mtki.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő levelezési címére, az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

7.2. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

– arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
– az adatkezelés céljairól;
– azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
– az adatkezelés időtartamáról;
– az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

7.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

7.4. Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

7.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

7.6. Az Érintett a regisztráció, a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazása, valamint kapcsolattartás céljából történő adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását) 

– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

– ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]. Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

7.9. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bíróság előtti jogorvoslati jogával.

7.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

7.11. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

7.12. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeivel kapcsolatos, fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

7.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

7.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

8. Cookie/Sütik

8.1. Amikor az Érintett meglátogatja a honlapot, számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngésző tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) továbbítódik, vagy egy másik olyan weboldalra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).

8.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.

8.3. Adatkezelő sütik alkalmazása, azaz a honlapon nyújtott szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az Érintett hozzájárulását igénylő sütik az alábbiak:

Google AdWords/Analytics

A webhely Google AdWords-okat használ, a Google AdWords keretében pedig a Conversion Tracking és Remarketing Codes megoldásokat használja. Ennek során a Google AdWords egy sütit helyez el a Conversion Tracking számára, amennyiben Ön rákattint a Google által kapcsolt hirdetések egyikére. Ha webhelyünkön meghatározott oldalakat keres fel, akkor a Google is és mi is felismerhetjük, hogy Ön rákattintott a hirdetésre, és az adott helyre tovább is küldték. A Conversion Cookie-k segítségével megszerzett információk a Conversion Tracking-ot alkalmazó AdWords ügyfelek statisztika-készítésére szolgálnak. E statisztikák segítségével tudjuk meg azon felhasználók teljes számát, akik a Google által kapcsolt hirdetésre kattintottak és egy Conversion-Tracking kapcsolóval ellátott oldalt hívtak fel. A Google Remarketing funkciója segítségével elérjük azokat a felhasználókat, akik már felkeresték webhelyünket. Így reklámunkkal olyan célcsoportokat tudunk megjeleníteni, akik már érdeklődtek termékeink vagy szolgáltatásaink iránt. Tárolási időtartam: 30 nap (az összes adat anonim, illetve anonimizált).

Facebook Pixel

A Facebook-Pixel segítségével lehet követni a felhasználó által definiált célcsoportokat és konverziós eseményeket. Így egy oldal számára több módosított eseményt lehet küldeni és a hivatkozás-URL segítségével további adatokat lehet megszerezni. Ezen belül lehet meghatározott cselekvési mintákat rögzíteni és elemezni, ami lehetővé teszi, hogy visszamenőleg részletesen következtessünk a reklám hatékonyságára és a megszólított felhasználói körre, így járulva hozzá a saját hirdetések optimalizálásához és vonzóbb kialakításához. Tárolási időtartam: az (ideiglenes) kapcsolati (session) sütik a kapcsolat befejezésekor lejárnak. A tartós (permanent) sütik hosszabb tárolási időtartamúak. (Az összes adat anonim, illetve anonimmá tett, ami azt jelenti, hogy mi nem látjuk az egyes felhasználók személyes adatait. Ezeket az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, amelyről ismereteink jelen állásának megfelelően tájékoztatjuk Önt. A Facebook ezeket az adatokat összekötheti az Ön Facebook felhasználói fiókjával és felhasználhatja saját reklámcéljaira, a Facebook adat-felhasználási irányelvének megfelelően. Ön megengedheti a Facebook, illetve annak partnerei számára a reklámok megjelenítését a Facebookon és azon kívül.)

Érintett a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon az adott süti jelölő négyzetére kattintással adhatja meg. Az Érintett általi hozzájárulást nem igénylő sütikről Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatást nyújt.

8.4. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

– Feltétlenül szükséges sütik
– Funkció és Teljesítmény sütik
– Hozzájáruláson alapuló sütik

8.5. A honlap az alábbi sütiket használja:

Cookie neve: Google AdWords/Analytics, azonosítója: _ga, Szolgáltató: Google Inc., Cookie által kezelt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, Cookie élettartama: 2 év.

Cookie neve: Google AdWords/Analytics, azonosítója: _gat, Szolgáltató: Google Inc., Cookie által kezelt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, Cookie élettartama: 1 év.

Cookie neve: Munkamenet cookie, azonosítója: PHPSESSID, Szolgáltató: MTKI KFT., Cookie által kezelt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, Cookie élettartama: A munkamenet végén.

Cookie neve: Munkamenet cookie, azonosítója: has_js, Szolgáltató: MTKI Kft., Cookie által kezelt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, Cookie élettartama: A munkamenet végén.

Cookie neve: Facebook Pixel, azonosítója: …, Szolgáltató: Facebook Inc., Cookie által kezelt adatok: …, Cookie élettartama: …

8.6. Feltétlenül szükséges sütik

8.6.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.

8.6.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.

8.6.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében.

8.6.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

8.7. Funkció és Teljesítmény sütik

8.7.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Érintett egyéb honlapokon való mozgását.

8.7.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak, hogy

– rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;

– rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.

8.7.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

8.7.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

8.8. Hozzájáruláson alapuló sütik

8.8.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.

8.8.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.

8.8.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen.

8.8.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

8.8.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/hu. A sütik beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén. A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve tehát bármikor visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.

8.8.6. Azok az Érintettek, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok az Érintettek, akik telepítették a letiltó böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Amennyiben az Érintett Analytics webes tevékenységének letiltási szándéka esetén felkeresheti a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítheti a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

8.9. A sütik kezelése és törlése

Az Érintett a böngészőjét beállíthatja (Internet Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről.  A sütik használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.

8.10. Google Analytics

8.10.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

8.10.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

8.10.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

8.10.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

8.11. Adatkezelő hirdetéseinek külső szolgáltatók általi megjelenítése

8.11.1. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – így a Google is – megjelenítik különböző weboldalokon. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók, például a Google, saját sütiket (például a Google Analytics sütijeit) és harmadik féltől származó sütiket (például a DoubleClick sütiket) használnak együttesen a felhasználók által a webhelyen tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

8.11.2. Jogalap: ————

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

9.2. Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9.3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

9.4. Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete – általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

2 Az Adatkezelő jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatfeldolgozókat igénybe venni. Az adatfeldolgozók mindenkori listája a impresszum oldalon érhető el.